Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 8 : Студенти

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање студијских програма.

Природно-математички факултет сваке године уписује студенте на прву годину студија по квоти одређеној од стране Владе Србије, а на предлог Природно-математичког факултета и Универзитета у Нишу, која је усклађена са просторним и кадровским капацитетима Факултета.
У конкурсу за упис на прву годину студија, за сваки студијски програм наводи се број кандидата који ће бити примљен, услови за упис, критеријуми рангирања, број кандидата који се финансирају из буџета, висина школарине за кандидате који се не финансирају из буџета, поступак спровођења пријемног испита и рангирања кандидата.
Услови, процедура и правила уписа су дефинисани Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу. Правилник садржи: критеријуме који се тичу претходног завршеног школовања, начин вредновања изузетних резултата кандидата постигнутих пре конкурисања за упис на Факултет, области из којих се врши провера способности, правила полагања пријемног испита, начин и поступак утврђивања редоследа кандидата на ранг-листи, надлежности комисија за упис кандидата, листу докумената које кандидат подноси.
О свим аспектима уписа студената на студијске програме Факултета стара се Централна комисија за упис кандидата. Комисија се верификује сваке године. Факултет формира, на предлог већа департмана, за сваки департман по једну комисију за упис кандидата Све информације потребне будућим студентима се могу видети на интернет страници Факултета.
Факултет непрекидно прати успех студената и њихово напредовање што је детаљно објашњено у документу Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Нишу који је донело Наставно-научно веће Природно-математичког факултета, на основу Стандарда 2. Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“, број 106/06). Анализу постигнутог успеха студената статистички обрађује Служба за наставу и студентска питања.
Поступак праћења рада студената и оцењивања представља саставни део програма сваког курса. Поступак садржи: опис активности која се оцењује, број поена који студент стиче реализацијом сваке активности, коначну оцену у односу на стечени збир поена. Укупни број поена које студент може остварити на једном курсу/предмету јесте 100, а скала оцењивања униформна је за све предмете да би се обезбедила јасност у критеријумима оцењивања. Са поступком и критеријумима оцењивања, као и са обавезама, наставник упознаје студенте на првом часу. Сваки студијски програм садржи прецизиране критеријуме оцењивања.
Лица која заврше студије на Природно-математичком факултету у Нишу стичу одговарајући стручни, академски односно научни назив у складу са законом и Статутом Факултета.
Факултет пружа студентима из осетљивих група неопходне облике додатне подршке у процесу студирања.

Студентима су на располагању одређени просторни капацитети у којима ради Студентски парламент.
Табеле и Прилози за стандард 8:

Табела 8.1  Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају на Установи.
Табела 8.2   Преглед броја студената Установе који су стекли диплому у претходне три школске године.
Табела 8.3A   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије првог степена са 180 ЕСПБ).
Табела 8.3Б   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије првог степена са 240 ЕСПБ)..
Табела 8.3В   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије првог степена са 60 ЕСПБ).
Табела 8.3Г   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије другог степена са 120 ЕСПБ)..
Табела 8.3Д   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије другог степена са 60 ЕСПБ)..
Табела 8.3Ђ   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије другог степена са више од 60 ЕСПБ)..
Табела 8.3Е   Статистички подаци о напредовању студената интегрисаних основних и мастер акедемских студија на Установи (студије са најмање 300 ЕСПБ).
Табела 8.3Ж   Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије трећег степена са 180 ЕСПБ)..
Прилог 8.1  Конкурс за упис студената у текућу школску годину
Прилог 8.2  Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 8.3  Ранг листа студената уписаних на установу у претходној школској години
Прилог 8.4  Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама
Прилог 8.5  Подаци о студентском парламенту