Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 7 : Ненаставно особље

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма и циљева установе.  

  

У процесу реализације акредитованих студијских програма, Факултет поред наставног упошљава и ненаставно особљe. На библиотечким пословима ради пет библиотекара са високом стручном спремом. Служба за наставу и студентска питања запошљава пет извршилаца. На информатичким пословима раде два извршиоца са високим образовањем. На пословима секретара Факултет запошљава једног извршиоца – дипломираног правника. Служба за опште и правне послове запошљава три извршиоца а служба за материјално-финансијско пословање запошљава пет извршилаца. Осим наведених служби, Факултет запошљава и лица која обављају техничке послове као и стручне сараднике за рад у лабораторијама, у оквиру сваког департмана посебно.


 

Табеле и Прилози за стандард 7:

Табела 7.1  Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у високошколској установи.
Табела 7.1 А   Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима. (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке, Медицинске науке)
Прилог 7.1  Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 7.2 Уговори о раду ненаставног особља и остало (дипломе, МА и М1/М2).