Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 6 : Наставно особље

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје наставничке, научне и уметничке компетенције.

   

Број наставника ангажованих на Факултету одговара потребама студијских програма које установа реализује. Укупан број наставника одређен је преко параметара броја часова активне наставе на сваком конкретном студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе годишње, односно 6 часова недељно. Од укупног броја потребних наставника више од 70% је у сталном радном односу са пуним радним временом. Наставно особље Факултета чине лица која реализују наставни и научноистраживачки рад. Наставно особље чине: наставници, истраживачи и сарадници. Звања наставника на Факултету су: доцент, ванредни професор и редовни професор. Звање наставника страног језика на Факултету, осим горе наведених звања је и звање предавач. Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави и асистент. Наставник и асистент бирају се у звање за ужу научну област, које су одређене Статутом Факултета.
Квалитет наставника и сарадника на Факултету се обезбеђује поштовањем прописа који регулишу избор наставника и сарадника на Факултету, и то: Закон о високом образовању, Статут Природно-математичког факултета и Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Универзитету у Нишу. Саставни део овог Правилника су Ближи критеријуми за избор у звања наставника. Сви наведени документи су јавни и доступни оцени стручне и шире јавности. Поступци и услови избора су предмет периодичне провере и усавршавања и узимају у обзир Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, као и Препоруке Националног савета за високо образовање.
Декан Факултета, полазећи од планиране политике запошљавања и ангажовања наставника и сарадника Универзитета и одлуке одговарајућих органа Факултета и Универзитета, објављује конкурс за заснивање радног односа и избор у одговарајуће звање најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран. Конкурс, са роком пријављивања кандидата од 15 дана, објављује се у гласилу Националне службе за запошљавање.


Табеле и Прилози за стандард 6:

Табела. 6.1.   Листа наставника ангажованих са пуним радним временом
Табела. 6.2.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом
Табела. 6.3. Листа осталих ангажованих наставника  (допунски рад, гостујући професори, професори емиритуси, радници са научним звањем...)
Табела 6.4.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом
Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом.
Табела 6.6.  Листа осталих ангажованих сарадника (допунски рад...)
Табела 6.7.  Збирни преглед броја наставника по областима, ужим научним, уметничким областима односно стручним областима.
Табела 6.8.  Организација наставе за студијске програме.
Прилог 6.1  Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 6.2  Правилник о избору наставног особља
Прилог 6.3  Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом.
Прилог 6.4  Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом.
Прилог 6.5  Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника - допунски рад..
Прилог 6.6  Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом..
Прилог 6.7  Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом..
Прилог 6.8  Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, сарадника - допунски рад..
Прилог 6.9  Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља у наставном процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....).
Прилог 6.10  Усвојен од стране стручног органа, списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....).