Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 9 : Простор и опрема

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничком пољу.  Факултет реализује своје активности на бруто површини од 7.228,94 m2, у 3 зграде: зграда и део зграде МИН-Института у улици Вишеградска 33 и део зграде Филозофског факултета у улици Ћирила и Методија 2.
Факултет има адекватан простор за реализацију студијских програма (1 амфитеатар, 13 учионицa, 48 лабораторија, 1 библиотека са 2 читаонице, 5 компјутерских лабораторија), просторије за наставнике, сараднике и лаборанте (37 кабинета), просторије за рад пословодног органа (4 канцеларије), као и просторије за рад Секретаријата Факултета (9 канцеларија).
Бруто површина простора који Факултет користи за потребе наставе и активности студената износи по студенту 7.228,94/1638= 4,41 m2. Факултет располаже са укупно 1487 места за праћење теоријске и практичне наставе, што је по студенту за двосменски рад 1,8 места (2974/1638=1,8).
Факултет поседује адекватну и савремену техничку опрему за квалитетно извођење наставе: преко 10 видео бимова, 1 интерактивна табла са ПРС системом и преко 400 рачунара.

Лабораторије Факултета располажу савременим уређајима за наставни и научни рад: NMR HPLC, GC/MS, GC/MS Triple Quadrupole, ICP OES, UV/Vis, PCR, микроскоп са камером, стереомикроскоп (бинокуларна лупа) са камером, вакуумски систем са мерачем, дигитални осцилоскоп, систем за аквизицију података, ICCD камера, телескоп за Сунце са CCD камером и телескопска купола.
Табеле и Прилози за стандард 9:

Табела 9.1  Листа просторија са површином у високошколској установи.
Табела 9.1 А   Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе (Поље: Природно-математичке, техничко-технолошке и медицинске науке).
Табела 9.2  Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи.
Табела 9.3  Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу студената у Установи (опрема вредна више од 100.000 EUR).
Прилог 9.1  Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу.
Прилог 9.2  Извод из књиге инвентара.