Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

УВОД

Назив  високошколске установе:
Универзитет: Универзитет у Нишу Факултет: Природно-математички факултет у Нишу

 

Адреса:                Вишеградска 33, 18000 Ниш

Web адреса:        www.pmf.ni.ac.rs

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

Број студената

 

Основне академске студије  

339×3

Мастер академске студије

283 ×2

Специјалистичке академске студије

/

Докторске студије

95×3

Основне струковне студије 

/

Специјалистичке струковне студије

/

Мастер струковне студије

/

Укупан број студената

1868

 

Број наставника

Наставник страног језика

 

Предавач ван радног односа

Доцент

Ванр.

професор

 

Редовни

професор.

 

Истраживач

Емеритус

Члан Сану

У сталном радном односу

/

/

38

38

50

4

/

1

са непуним радним временом

/

/

/

/

1

/

/

/

У допунском радном односу

2

16

3

5

6

7

1

/

Укупан број

2

16

41

43

57

11

1

1

Укупан број наставника

172

 

Број сарадника

Сарадниик  ван радног односа

Асистенти

Стипендиста МПНТР Србије

Истраживач приправник

Истраживач сарадник/

Запослених са пуним радним временом

/

21

/

14

10

Запослених са непуним радним временом

/

/

/

/

/

Ангажованих у допунском раду

12

/

5

7

/

Укупан број сарадника

12

21

5

21

10

Укупан број сарадника

69

 

Број часова реализоване

активне наставе према распореду

Предавања

Вежбе

Основне академске студије

260

292,97

Мастер академске студије

418,67

208,78

Специјалистичке академске студије

/

/

Докторске студије

104

/

Основне струковне студије

/

/

Специјалистичке струковне студије

/

/

Укупан број часова

1284,42

 

Простор, Библиотека

85,80 m2

Простор, укупна квадратура

7228,94m2

Однос укупне квадратуре/укупног броја студената

7228,94/1638 = 4,41m2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

56.513

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама

85