Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 2 : Планирање и контрола

Да би остварила основне задатке и циљеве високошколска установа врши планирање и контролу резултата свих облика образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

Планирање свих облика образовних, научних, истраживачких и стручних активности Факултет спроводи кроз годишњи план рада имајући у виду извештаје о раду у претходним годинама и постављене циљеве за наредни период. Контрола резултата рада Факултета се спроводи кроз следеће активности: праћење реализације студијских програма кроз наставни процес, праћење научноистраживачког и стручног рада, праћење напредовања наставника, сарадника, истраживача и студената, прaћење развоја библиотечких и информатичких ресурса, простора и опреме; обезбеђење и праћење финансирања свих активности.

 
Прилози за стандард 2:

Прилог 2.1.Усвојени план рада установе

Прилог 2.2.Годишњи извештај установе или сродан документ.