Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 3 : Организација и управљање

Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање циљева високошколске установе.

Организација, састав, овлашћења и одговорности органа Факултета утврђени су Статутом Факултета, у складу са законским прописима. Факултет своје делатности остварује преко организационих јединица:

1. За наставу и науку:
 • - Департман за биологију и екологију;
 • - Департман за физику;
 • - Департман за хемију;
 • - Департман за географију;
 • - Департман за математику;
 • - Департман за рачунарске науке;
 • - Центар за научне и стручне послове у природно-математичким наукама;
 • - Центар за професионално усавршавање;
 • - Информациони центар;
 • - Студијска група за уже научне области ван департмана.

2. Службе за наставу и науку:
 • - Рачунарски центар;
 • - Издавачка јединица;
 • - Библиотека;

3. Секретаријата Факултета:
 • - Служба за опште и правне послове;
 • - Служба за материјално-финансијско пословање и јавне набавке;
 • - Служба за наставу и студентска питања;
 • - Служба за техничке послове и обезбеђење зграде.

Органи Факултета су:
  1. Орган управљања. Орган управљања Факултета је Савет. Савет Факултета има укупно 27 чланова, од тога је 15 представника Факултета, 4 представника студената и 8 представника оснивача.
 • 2. Орган пословођења. Орган пословођења Факултета је декан који се бира из редова редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и то на мандатни период од три године са могућношћу још једног узастопног избора. Избор декана обавља се без конкурса, тајним гласањем на седници Савета Факултета. Овлашћења декана Факултета прописана су Статутом Факултета.
 • 3. Стручни органи. 
 • - Наставно-научно веће;
 • - Изборно веће;
 • - Веће департмана;
 • - Веће катедре;
 • - Комисија за обезбеђење квалитета.
 • 4. Студентски парламент.  Председник Студентског парламента Факултета руководи радом Студентског парламента, заказује седнице, предлаже дневни ред у складу са Правилником о раду којим се ближе уређује рад Студентског парламента Факултета. Студенти Факултета имају своје представнике у Наставно-научном већу Факултета, у Савету Факултета, у Комисији за обезбеђење квалитета Факултета и у комисија за обезбеђење квалитета по департманима Факултета.

Табеле и Прилози за стандард 3:

Табела 3.1    Листа организационих јединица у саставу установе
Прилог 3.1  Статут установе
Прилог 3.2  Акт о организацији – ако постоји
Прилог 3.3  Одлука о саставу чланова Савета високошколске установе