Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад.

Тренутно се истраживања на Факултету одвијају кроз реализацију плана научноистраживачког рада Факултета у 2020. години, као и кроз истраживања у оквиру билатералних пројеката, ERASMUS+ и HORIZON 2020 програма.
Нaстaвници и сaрaдници Факултета у периоду од 2014. - 2019. године су учествовали у реализацији укупно 40 прoјeкатa у оквиру Програма оснoвних истрaживaњa, Програма тeхнoлoшкoг рaзвoјa и Програма интегралних и интердициплинарних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Нa прoјeктимa кoјe је финaнсирaло Министарство у претходних пет година било је укључeнo укупно 60 доктораната (истрaживaчa/стипeндистa) Министарства (2015. - 10 стипендиста; 2016. - 13 стипендиста;  2017. - 14 стипендиста;  2018. - 14 стипендиста;  2019. - 9 стипендиста) који су на докторским студијама на Факултету.

Тренутно се на Факултету, поред наставника и сарадника Факултета, научноистраживачким радом бави и 58 истраживача од чега је 25 младих, новопримљених истраживача-приправника, 23 истраживача-сарадника, 9 научних сарадника и 1 виши научни сарадник.
У пројектне активности, поред студената докторских студија, укључени су и студенти мастер академских студија Факултета, чиме се реализује јединство научноистраживачког рада и наставног процеса.
Посебну пажњу у научноистраживачкој делатности Факултет посвећује учествовању наставника, сарадника и истраживача на међународним пројектима. У периоду 2016.-2019. године на Факултету је реализовано 6, а у току је реализација још 11 међународних пројеката.
Веома важан сегмент у процесу усавршавања истраживача јесу и програми мобилности. У периоду 2017.-2019. година на Факултету је реализована 51 мобилност, а до 2022. године планирано је још десетак мобилности.
У последњем петогодишњем периоду на Факултету су реализована  52 уговоренa истраживања за потребе привреде.

Досадашњи резултати истраживача Факултета у научним и стручним истраживањима се високо цене, о чему сведочи велики број радова објављених у водећим међународним научним часописима. У последњем петогодишњем периоду наставници и сарадници Факултета публиковали су 957 радова из категорије М20. Списак научних резултата запослених на Факултету може се прегледати на порталу научних публикација академског особља Универзитета у Нишу

 (www.npao.ni.ac.rs/prirodno-matematicki-fakultet).

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1.   Листа сарадника на Установи укључених у научноистраживачке, стручне и уметничкоистраживачке пројекате који се тренутно реализују на Установи.
Табела 5.2.   Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних резултата на Установи у претходној календарској години
Прилог 5.1  План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада у Установи
Прилог 5.2  Документ о акредитацији Установе као НИО
Прилог 5.3  Годишњи извештај Установе или сродан документ
Прилог 5.4  Списак најзначајнијих објављених резултата у Установи за предходну календарску годину не више од 50 референци систематизован по ознакама ресорног Министарства а за поље уметности према класификацији КАПКА.
Прилог 5.4a  Општи акт установе којим је регулисана научноистраживачка односно уметничко-истраживачка делатност.
Прилог 5.4б  План усавршавања научног односно уметничког подмлатка за акредитациони период,
Прилог 5.4в  Резултати научноистраживачког односно уметничко-истраживачког рада у последњих пет година..