Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 12: Извори финансирања високошколске установе

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период трајања студијског програма.

  

Факултет се финансира средствима која обезбеђује оснивач и средствима стеченим на основу сопствених прихода Факултета, у складу са законом.
Средства из буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја која се додељују Факултету састоје се из четири дела: плате запослених и социјални доприноси, трошкови наставе и администрације, инвестиционо одржавање и средства за обављање научноистраживачког рада по одобреним пројектима, научно и стручно усавршавање запослених и набавка опреме за научноистраживачки рад.
Сопствени приходи Факултета потичу од студентских школарина и пружања услуга трећим лицима.
Факултет обезбеђује јавност финансијског пословања кроз финансијски план и извештај о пословању на основу завршног рачуна, као и извештаја о јавним набавкама.

Прилози за стандард 12:

Прилог 12.1  Финансијски извештаји за последње три године Установе
Прилог 12.2  Финансијски план за текућу годину Установе