Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију високошколске установе

СТАНДАРД 4 : Студије

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Опис квалификација сваког студијског програма мора бити прецизно дефинисан и одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

   

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија
Студенти са завршеним основним академским студијама из области математике, рачунарских наука, физике, хемије, биологије и географије, оспособљени су да: примене стечена знања из наведених области, покажу способност анализирања података, надограде постојећа знања, организују лабораторијски, експериментални и теренски рад, користе стручну литературу, примене информационо-комуникационе технологије у овладавању знањима из наведених области  и да перманентно прате токове развоја науке и праксе из наведнеих области.

Опис квалификацијa које означавају завршетак мастер академских студија
Завршавањем мастер академских студија из области математике, рачунарских наука, физике, хемије, биологије и географије, студенти су оспособљени да: интегришу знање, успешно решавају озбиљније проблеме који се јављају у привреди и другим делатностима, самостално уоче и решавају једноставније проблеме у мултидисциплинарним областима у оквиру образовно-научног поља својих студија, јасно и недвосмислено преносе знање широј јавности користећи савремене информационо-комуникационе технологије уз поштовање професионалне етике, користе стручну литературу и успешно се укључе у научноистраживачки рад. Уколико студенти на својим студијама изаберу предмете са садржајима из психологије, педагогије и методике наставе одговарајуће струке, могу радити на радним местима наставника/професора у основним и средњим школама.

Опис квалификација које означавају завршетак докторских студија 
Завршавањем докторских студија из области математике, рачунарских наука, физике, биологије и хемије, студенти су оспособљени да: прихватају савремена научна сазнања из појединих области и да дају оригинални научни допринос, самостално формулишу и решавају научне проблеме, како фундаменталне, тако и прoблеме у вези примене фундаменталних наука у привреди и другим наукама, самостално долазе до нових, оригиналних научних резултата и да те научне резултате припреме за публиковање и презентују их на научним конференцијама, покажу систематско разумевање научног поља својих студија, познају методе истраживања на том пољу, пренесу стручна и научна знања и идеје академском, професионалном окружењу, као и широј заједници.

Факултет систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма. 
У реализацију ових активности укључују се студенти, кроз студентску евалуацију и анкетирање, као и кроз учешће представника у раду Наставно-научног већа Факултета, Савета Факултета и Комисије за обезбеђење квалитета Факултета и комисија за обезбеђење квалитета по департманима. Процена квалитета се врши пре свега у погледу циљева, структуре и садржаја студијских програма, исхода учења и радног оптерећења студената. Исходе учења појединих предмета дефинишу наставници ангажовани на предмету. Хармонизацију и надовезивање исхода учења кроз већи број предмета студијског програма врше комисије за акредитацију у оквиру департмана. Дефинисани исходи, стратегија наставе и учења која ће омогућити студентима да савладају исходе учења, методе провере постигнућа исхода учења опредељују садржај наставног програма и његову организацију. Комисије за акредитацију и комисије за обезбеђење квалитета у светлу повратних информација, уколико је потребно, модификују садржај курса и методе провере знања.

Табеле и Прилози за стандард 4:

Табела 4.1    Листа студијских програма који су акредитовани од 2011 године у високошколској институцији.
Прилог 4.1  Одлуке о прихватању студијских програма за које се тражи акредитација у моменту подношења захтева за акредитацију усвојене од стране стручних органа Установе
Прилог 4.2  Уверења о акредитацији студијских програма у Установи од 2011.