Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.

Савладавањем студијског програма докторских студија ДАС Рачунарске науке студент се оспособљава да планира, организује и спроводи научна истраживања у области рачунарских наука, да самостално долази до релевантне научне литературе и других информација неоп-ходних за успешан научно-истраживачки рад, да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама. Посебно, студент ће бити оспособљен да постиже резултате тако високог научног нивоа какав је неопходан да би ти резултати били публиковани у научним часописима међународног значаја. Осим тога, знање које стекне  кроз овај студијски програм, студент ће моћи да примени у пракси, у реализацији компликованих пројектних задатака, чије се решавање базира на научној основи.

Поред тога, студент се оспособљава да учествује у тимском истраживачком раду, да буде у стању да успешно остварује интердисциплинарну сарадњу, да и сам руководи одређеним истраживачким задацима, да стечена знања преноси на друге, посебно на млађе студенте, чиме се оспособљава и да узме своју улогу у даљем развоју научног и наставног подмлатка. Оно што је веома важно, докторске студије ДАС Рачунарске науке оспособљавају кадрове који су у стању да се ухвате у коштац са проблемима научно-истраживачке природе који се срећу у привреди.
Савладавањем овог студијског програма студент стиче компетенције и да преузме улогу уни-верзитетског наставника и да узме учешће у реализацији наставног процеса на универзитету на свим нивоима студија.

Прилози за стандард 4:

Прилог 4.1а. Додатак дипломи српски
Прилог 4.1б. Додатак дипломи енглески.