ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм основних академских студија географије осмишљен је тако да траје три године, шест семестара, у оквиру којих студенти остварују укупно 180 ESPB бодова, по 30 у сваком семестру. То су студије првог степена а могу их уписати лица која су завршила средњу школу у трајању од четири године и положила пријемни испит. Након ове три године основних студија, студенти стичу академски назив ГЕОГРАФ.

На основним академским студијама је укупно 33 предмета а сваком предмету припада одређени број ESPB бодова. Предмети су једносеместрални и подељени су на обавезне (21) и изборне (12). Студенти су обавезни да се на почетку сваког семестра определе за по један изборни предмет, тако да по завршетку ових студија имају 27 положених предмета што је укупно 180 ESPB бодова. За ове предмете предвиђено је између 20 и 25 часова недељно, подељено на часове предавања и часове вежби.

На крају сваке године студија, под руководством наставника и сарадника факултета, у току маја месеца, предвиђена је теренска настава са практичним радом студената.

 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха овог студијског програма је оспособљавање студената за рад у образовно-наставном процесу наставе географије у основним школама. Студијски програм је тако конципиран да студентима пружа и опште и ускостручно образовање и у потпуности их оспособљава за рад у школама. Уз то, програм је примерен новим трендовима у развоју географске мисли, постављен на принципима нове географије, сагледава и утиче на решавање савремених проблема данашњег света и наше земље у њему (глобализација, урбанизација, водопривреда, заштита животне средине итд). Сматрамо да ће наши студенти, по завршетку студија, бити корисни овом друштву и да ће својим знањем и стручношћу унапредити географију и проширити географске хоризонте будућим нараштајима.

Свршени студенти основних академских студија, такође, стичу и потребна знања и вештине за наставак школовања на дипломским академским студијама географије, туризма и других географских дисциплина на сродним факултетима у земљи и нностранству.

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Овако замишљен студијски програм има вишеструке циљеве:

 

-                      Примарни циљ овог студијског програма је постизање одређеног нивоа знања и стручности студената како би се што способније укључили у наставно-образовни процес у основним школама;

-                      Такође, циљ овог студијског програма је и развој креативних способности студената, њихово осамостаљење у раду и овладавање специфичним вештинама потребним у њиховој будућој професионалној каријери;

-                      Циљ студијског програма је и развијање љубави према географији коју ће студенти преносити својим будућим ученицима;

-                      Развој и осавремењивање географске мисли и географије као науке, као и свих географских дисциплина;

-                      Развијање љубави према природи и друштву, толеранцији и узајамном односу природе и човека, односно друштва.

-                      Коришћење и правилну примену литературе

 

 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

 

Студијскки програм је тако осмишљен да свршене студенте квалификује да се брзо и лако интегришу у друштво као и да ефикасно примене стечена знања и разумевања у професији.

Основне академске студије, такође, квалификују свршене студенте да правилно користе и употребе стручну литературу, примене своја знања у професионалном послу, прикупљају, адекватно примене и тумаче потребне податке и да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност.

 

 

Стандард 5. Курикулум

 

Предмети студијског програма основних студија распоређени су по семестрима и годинама студија, што је приказано у табели 5.1. Сваки од предмета носи одређени број ЕСПБ бодова, датих у Књизи предмета. формираној од Табела 5.2 за сваки предмет. Предмети су класификовани по категоријама. Настава из свих предмета одвија се кроз часове предавања и часове вежби, што се дефинише у детаљнијим описима предмета.

Предмети су квалификовани по категоријама. Студијски програм садржи академско-опште образовне (15%), теоријско методолошке (20%), научно-стручне (35.6%) и стручно-апликативне (29.4) предмете. Кроз академско-опште образовне и теоријско методолошке предмете, студенти стичу основна знања неопходна за праћење научно-стручних и теоријско методолошких предмета. Главни садржај студијског програма географије чине научно-стручни и стручно-апликативни предмети који одговарају њеним основним дисциплинама. Изборни предмети садржајима допуњавају обавезне предмете. Осим тога, листа од 12 изборних предмета даје довољно могућности студентима да креирају студије у складу са својим могућностима и афинитетима. Кроз изборну наставу, студенти стичу 21,1 % од укупног броја ESPB бодова, што је у складу са задатим стандардима.

 

 

 

 

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

1.

Г-100

Увод у географију

I

Тм

О

2

1

 

 

4

2.

Г-101

Математичка географија

I

Тм

О

2

2

 

 

7

3.

Г-102

Геологија са петрографијом

I

Нс

О

3

3

 

 

7

4.

Г-103

Национална економија

 

I

Ао

О

2

2

 

 

6

5.

М-106

М-107

Изборни предмети блока А

I

Са

И

3

1

 

 

6

6.

Г-104

Картографија

II

Нс

О

4

4

 

 

9

7.

Г-105

Геолошки ресурси

II

Са

О

2

2

 

 

7

8.

ИO41

Информатика

II

Са

О

3

3

 

 

7

9.

F-02

О-09

Изборни предмети блока Б

II

Ао

И

2

2

 

 

7

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 43

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

Г106

Климатологија

III

Нс

О

4

4

 

 

9

2.

Г107

Биогеографија

III

Са

О

4

2

 

 

7

3.

О-04Г

Енглески језик 1

III

Ао

О

2

2

 

 

7

4.

О-01

M-

Изборни предмети блока В

III

Ао

И

3

0

 

 

7

5.

Г-108

Хидрологија

IV

Нс

О

3

3

 

 

9

6.

Г-109

Геоморфологија

IV

Нс

О

3

3

 

 

9

7.

М-08

Статистика

IV

Са

О

3

2

 

 

6

8.

Г-115

Г-116

Изборни предмети блока Г

IV

Са

И

2

2

 

 

6

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 42

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

Г-110

Географија становништва

V

Тм

О

2

2

 

 

5

2.

Г-111

Индустријаска географија

V

Тм

О

2

1

 

 

4

3.

Г-112

Аграрна географија

V

Тм

О

2

1

 

 

4

4.

Г-113

Регионална географија I

V

Нс

О

3

2

 

 

6

5.

Г-114

Туристичка географија

V

Са

О

2

2

 

 

5

6.

Г-117

O-06

Изборни предмети блока Д

V

Тм

И

2

1

 

 

6

7.

Г-118

Регионална географија II

VI

Нс

О

3

2

 

 

8

8.

Г-119

Географија насеља

VI

Нс

О

3

2

 

 

7

9.

Г-120

Географија Србије

 

VI

Са

О

4

3

 

 

9

10.

Г-121

О-07

Изборни предмети блока Ђ

VI

Тм

И

2

2

 

 

6

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 43

 

 

 

 

Табела 5.2 Спецификација предмета

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

1.

Г-100

Увод у географију

I

Тм

О

2

1

 

 

4

2.

Г-101

Математичка географија

I

Тм

О

2

2

 

 

7

3.

Г-102

Геологија са петрографијом

I

Нс

О

3

3

 

 

7

4.

Г-103

Национална економија

 

I

Ао

О

2

2

 

 

6

5.

М-106

М-107

Геометрија

I

Са

И

3

1

 

 

6

Пословна математика

6.

Г-104

Картографија

II

Нс

О

4

4

 

 

9

7.

Г-105

Геолошки ресурси

II

Са

О

2

2

 

 

7

8.

ИO41

Информатика

II

Са

О

3

3

 

 

7

9.

F-02

О-09

Физика

II

Ао

И

2

2

 

 

7

Француски језиk 1

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 43

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

Г106

Климатологија

III

Нс

О

4

4

 

 

9

2.

Г107

Биогеографија

III

Са

О

4

2

 

 

7

3.

О-04Г

Енглески језик 1

III

Ао

О

2

2

 

 

7

4.

О-01Г

M-09

Педагогија

III

Ао

И

3

0

 

 

7

Пословна статистика

5.

Г-108

Хидрологија

IV

Нс

О

3

3

 

 

9

6.

Г-109

Геоморфологија

IV

Нс

О

3

3

 

 

9

7.

М-08

Статистика

IV

Са

О

3

2

 

 

6

8.

Г-115

Г-116

Географија локалне средине

IV

Са

И

2

2

 

 

6

Национална климатологија

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 42

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

Г-110

Географија становништва

V

Тм

О

2

2

 

 

5

2.

Г-111

Индустријаска географија

V

Тм

О

2

1

 

 

4

3.

Г-112

Аграрна географија

V

Тм

О

2

1

 

 

4

4.

Г-113

Регионална географија I

V

Нс

О

3

2

 

 

6

5.

Г-114

Туристичка географија

V

Са

О

2

2

 

 

5

6.

Г-117

O-06

Национална хидрологија

V

Тм

И

2

1

 

 

6

Национална историја

7.

Г-118

Регионална географија II

VI

Нс

О

3

2

 

 

8

8.

Г-119

Географија насеља

VI

Нс

О

3

2

 

 

7

9.

Г-120

Географија Србије

 

VI

Са

О

4

3

 

 

9

10.

Г-121

О-07

Методика наставе географије

VI

Тм

И

2

2

 

 

6

Културно-историјске основе туризма

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 43

 

 

 

 

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму

 

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока А

1

M-107

Геометрија

Са

И

3

1

 

 

6

2

M-106

Пословна математика

Са

И

3

1

 

 

6

Предмети изборног блока Б

1

F-02

Физика

Ао

И

2

2

 

 

7

2

O-09

Француски језиk 1

Ао

И

2

2

 

 

7

Предмети изборног блока В

1

O-01Г

Педагогија

Ao

И

3

0

 

 

7

2

M-09

Пословна статистика

Ao

И

3

0

 

 

7

Предмети изборног блока Г

1

G-115

Географија локалне средине

Са

И

2

2

 

 

6

2

G-116

Национална климатологија

Са

И

2

2

 

 

6

Предмети изборног блока Д

1

G-117

Национална хидрологија

Тм

И

2

1

 

 

6

2

O-06

Национална историја

Тм

И

2

1

 

 

6

Предмети изборног блока Ђ

1

G-121

Методика наставе географије

Тм

И

2

2

 

 

6

2

O-07

Културно-историјске основе туризма

Тм

И

2

2

 

 

6

 

 

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

 

Тип предмета

Шифра предмета

 

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

 

Академско-општеобразовни предмети

 

Г-103

Национална Економија

I

6

О-04Г

Енглески језик 1

III

7

Ф-02

Физика

II

7

О-09

Француски језик 1

II

7

О-01Г

Педагогија

III

7

М-09

Пословна статистика

III

7

Укупно ЕСПБ: 27

% ЕСПБ академско-општеобразовних предмета = 15 (проценат је израчунат узимајући у обзир вероватноћу избора појединих изборних предмета)

 

Теоријско-методолошки предмети

Г-100

Увод у географију

I

4

Г-101

Математичка географија

I

7

Г-110

Географија становништва

V

5

Г-111

Индустријска географија

V

4

Г-112

Аграрна географија

V

4

Г-117

Национална хидрологија

V

6

O-06

Национална историја

V

6

Г-121

Методика наставе географије

VI

6

О-07

Културно-историјске основе туризма

VI

6

Укупно ЕСПБ: 36

% ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 20 (проценат је израчунат узимајући у обзир вероватноћу избора појединих изборних предмета)

 

Научно, односно уметничко стручни

Г-102

Геологија са петрографијом

I

7

Г-104

Картографија

II

9

Г-106

Климатологија

III

9

Г-108

Хидрологија

IV

9

Г-109

Геоморфологија

IV

9

Г-113

Регионална географија I

V

6

Г-118

Регионална географија II

VI

8

Г-119

Географија насеља

VI

7

Укупно ЕСПБ: 64

% ЕСПБ Научно-стручних предмета = 35.55

 

Стручно-апликативни

Г-105

Геолошки ресурси

II

7

ИO41

Информатика

II

7

Г-107

Биогеографија

III

7

М-08

Статистика

IV

6

Г-114

Туристичка географија

V

5

Г-120

Географија Србије

VI

9

М-07

Геометрија

I

6

М-06

Пословна математика

I

6

Г-115

Географија локалне средине

IV

6

Г-116

Национална климатологија

IV

6

Укупно ЕСПБ: 53

% ЕСПБ Стручно-апликативних предмета = 29.45

 

 

 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Програм основних академских студија географије нуди студентима основна научна и стручна знања из области географије. Већи број изборних предмета на основним академским студијама пружа студентима довољну могућност избора уже области географије, према сопстевим афинитетима.

Структура програма основних академских студија је усаглашена са стандардима и захтевима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа, студије могу уписати лица која су завршила средњу школу одговарајуће струке. Сви предмети су једносеместрални. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, имајући у виду и услове стицања дипломе.

 

 

Стандард 7. Упис студената

 

Услови уписа студената регулисани су Статутом факултета а број уписаних студената одређује се одлуком надлежног министарства сходно друштвеним потребама и ресурсима које поседује факултет односно студијски програм.

Упис студената врши се након бодовања (вредновања) успеха у претходном школовању и полагања класификационог испита односно провере знања. Тако се добија укупан збир бодова на основу ког се врши рангирање студената. Вредновање успеха и проверу знања као и рангирање студената врше одговарајуће комисије које именује факултет (прилог 7.1 - Конкурс за упис студената, прилог 7.2 решење о именовању комисија за пријем студената и прилог 7.3 извод из Статута - услови уписа).

 

 

Табела 7.1 Преглед броја студената на ОСНОВНИМ академским студијама који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (смер дипломирани географ)

 

I год.

II год.

III год.

IV год.

V год.

VI год.

 

60

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

0

Укупно студира у текућој школској години

 

60

 

 

Табела 7.1 Преглед броја студената на ОСНОВНИМ академским студијама који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (смер дипломирани географ-туризмолог)

 

I год.

II год.

III год.

IV год.

V год.

VI год.

 

74

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

0

Укупно студира у текућој школској години

 

74

 

 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

 

Студијски програм је тако конципиран да непрекидно прати рад и оцењује студенте. То се постиже предиспитним обавезама. На крају слушања наставе из сваког предмета предвиђен је и завршни испит.

Предиспитне обавезе могу да износе 30% до 70%, односно 30 до 70 поена, од могућих 100. Број поена који доносе предиспитне обавезе прецизиран је програмом сваког предмета појединачно. У оквиру предиспитних обавеза предвиђени су:

 

-          колоквијуми (1 3)

-          домаћи задаци (најмање 3)

-          теренска настава

-          семинарски радови

-          остале активности (активност и ангажованост студената на предавањима и вежбама)

 

Програм предвиђа да се део предиспитних обавеза надокнади на крају слушања наставе али најкасније 15 дана од завршетка семестра. Нпр. на крају семестра обезбеђује се један додатни (поправни) колоквијум.

Завршни испит се организује по већ утврђеним терминима у испитним роковима и они се налазе на огласној табли факултета. Календар термина полагања објављује се почетком сваке школске године. Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Испит из истог предмета може се полагати највише три пута.

Студент је положио испит ако је остварио најмање 51 од могућих 100 поена. Коначну оцену одређује збир поена на предиспитним обавезама и завршном испиту.

Успех студената на испиту изражава се оценама које су одређене бројем остварених поена:

 

- 6 довољан 50-60 поена

- 7 добар 61-70 поена

- 8 врло добар 71-80 поена

- 9 одличан 81-90 поена

-10 изузетан 91-100 поена

 

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на ОСНОВНИМ академским студијама на студијском програму (смер дипломирани географ)

 

 

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

укупно

Уписани

60

0

0

0

0

60

Одустали

0

0

0

0

0

0

Остварили 60 ЕСПБ

15

 

 

 

 

 

Остварили 37-59 ЕСПБ

35

 

 

 

 

 

Просечна оцена

7.47

 

 

 

 

 

Остварили мање од 37 ЕСПБ

10

 

 

 

 

 

Унети податке само за студијски програм који се акредитује, и за школску годину која предходи школској години у којој се програм акредитује.

Унети коментар ако студијски програм који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија.

 

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на ОСНОВНИМ академским студијама на студијском програму (смер дипломирани географ-туризмолог)

 

 

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

укупно

Уписани

74

0

0

0

0

74

Одустали

1

0

0

0

0

0

Остварили 60 ЕСПБ

23

 

 

 

 

 

Остварили 37-59 ЕСПБ

50

 

 

 

 

 

Просечна оцена

7.40

 

 

 

 

 

Остварили мање од 37 ЕСПБ

1

 

 

 

 

 

Унети податке само за студијски програм који се акредитује, и за школску годину која предходи школској години у којој се програм акредитује.

Унети коментар ако студијски програм који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија.

 

 

Стандард 9. Наставно особље

 

За реализацију студијског програма Основних студија географије, Природно-математички факултет је обезбедио наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Укупан број наставника је 21, од којих је 8 наставника географије са Одсека за географију у Нишу, 6 наставника математике, физике, информатике, енглеског језика са ПМФ-а у Нишу, а 7 наставника је ангажовано са других факултета. Овај број наставника довољан је да покрије укупан број од 1920 часова активне наставе на студијском програму.

Научне и стручне квалификације наставника одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Наставници имају најмање 5 референци из уже научне области из које изводе наставу на студијском програму (радови категорије Р51, Р52, Р54, Р61, Р62, Р13 према критеријумима Министарства за науку). Наставници су бирани у одговарајућа звања према правилнику Природно-математичког факултета. Ангажовани наставници задовољавају услове за избор који су препоручени од стране националног савета за високо образовање за поље природно-математичких наука и Сената Универзитета у Нишу.

За извођење вежби на студијском програму, факултет је обезбедио 13 сарадника на ПМФ-у. За сараднике су бирани студенти који су завршили студије са просечном оценом већом од осам. Сви сарадници су запослени на факултету са пуним радним временом.

 

 

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на студијском програму

 

Р.Б

 

Име, средње слово, презиме

звање

Датум избора

Ужа област за коју је биран

*Часова активне наставе

**

Други

СП

***

Друга

ВУ

1

 

Стефановић С. Видоје

Р

П

01.11.2003

Економија

1.00

5.55

-

2

 

Филиповић М. Иван

В

П

01.10.2000.

Картографија

3.00

4.60

-

3

 

Јовић С. Горан

В

П

01.03.2002.

Друштвена географија

2.50

5.60

2.00

6

 

Драговић М.

Ранко

Д

12.03.2008.

Друштвена географија

4.00

4.60

-

5

 

Ивановић Д. Радомир

Д

21.12.2005.

Физичка географија

5.50

2.05

2.00

6

 

Миладиновић С. Слободан

Д

20.05. 2008

Физичка георафија

4.50

2.10

-

7

 

Шаћировић С. Селим

Д

26.05.2008

Друштвена географија

1.00

7.10

2.00

8

 

Милетић Д. Соња

П

09.05.2008

Енглески језик

2.00

6.85

-

9

 

Станковић М. Селена

мр

08.11.2007

француски језик

1.50

3.05

10

10

 

Велимировић С. Љубица

Р

П

05.02. 2008

Геометрија- математика

1.50

5.12

-

11

 

Јовановић Ч. Иван

В

П

13.01.2004.

Математичка анализа

1.50

5.52

 

12

 

Јовановић Ж. Велимир

Р

П

01.04.2005

Геологија

2.50

 

4.00

13

 

Глигоријевић В. Слободан

Р

П

01.10.1988

Ботаника

2.00

1.00

 

14

 

Ђорђевић С. Зоран

Р

П

03.11.1998

Историја

1.00

 

6.00

15

 

Ђекић Л. Татјана

Д

16.10.2008.

 

Заштита и унапређење животне средине

1.00

6.60

 

16

 

Цветковић С. Александар

В

П

27.10.2008.

информатика

1.50

6.20

 

17

 

Ристић М. Мирослав

В

П

16.04.2004.

Статистика

1.50

5.90

 

18

 

Надежда В. Новаковић

Р

П

17.02. 1999

Теоријска физика јонизованих гасова и плазме

1.00

4.10

 

19

 

Шушић М. Вукашин

Р

П

10.10.2005.

Економска географија/Друштвена географија

2.00

 

 

20

 

Анђелковић Д. Мирослав

Р

П

16.02.2005

Сликање и цртање

1.00

1.05

4.00

21

 

Илић Б. Дејан

Д

29.09.2008.

Математика

1.50

4.91

 

22

 

Јовица У. Ранђеловић

В

П

01.09.2005.

Педагогија

1.50

3.31

 

Укупно часова активне наставе

44.5

85.21

30

Звања: редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПC, Предавач П или друга звања

*Просечан број часова активне наставе недељно на датом студијском програму, **Други студијски програм ***Ангажовање у другој високошколској установи (ВУ)

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

 

 

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

 

 

Област

Ужа научна или уметнчика област

П

ПС

Д

ВП

РП

укупно

1.

Економија

Економија

 

 

 

 

1

1

2.

Географија

Картографија

 

 

 

1

 

1

3.

Географија

Друштвена географија

 

 

2

1

1

4

4

Географија

Физичка географија

 

 

2

 

 

2

5.

Заштита и унапређење животне средине

Заштита и унапређење животне средине

 

 

1

 

 

1

6.

Енглески језик

Енглески језик

1

 

 

 

 

1

7.

Француски језик

Француски језик

1

 

 

 

 

1

8.

Геологија

Геологија

 

 

 

 

1

1

9.

Биологија

Ботаника

 

 

 

 

1

1

10.

Историја

Историја

 

 

 

 

1

1

11.

Педагогија

Педагогија

 

 

 

 

1

1

12.

Сликарство

Сликање и цртање

 

 

 

 

1

1

13.

Физика

Теоријска физика јонизованих гасова и плазме

 

 

 

 

1

1

14.

Математика

Геометрија

 

 

 

 

1

1

15.

Математика

Математичка анализа

 

 

 

1

 

1

16.

Математика

Информатика

 

 

 

1

 

1

17.

Математика

Статистика

 

 

1

1

 

2

редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПС, Предавач-П, или друга звања.

*Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија

 

 

Табела 9.4. Листа сарадника ангажованих на студијском програму

 

Р.Б

 

Име, средње слово, презиме

звање

Датум избора

Област за коју је биран

*Часова активне наставе

**

Други

СП

***

Друга

ВУ

1

 

Голубовић М. Нинослав

Асистент

01.10.2001.

Друштвена географија

2.00

10.00

 

2

 

Радивојевић Р. Александар

Асистент

17.10.2002.

Друштвена географија

2.00

11.50

 

3

 

Ђокић М. Мрђан

Асистент приправник

01.10.2001.

Физичка географија

2.00

9.50

 

4

 

Димитријевић С. Љиљана

Асистент приправник

18.02.2004.

Физичка географија

0.50

10.00

 

5

 

Петровић С. Јелена

Асистент приправник

20.04.2005

Економија

2.00

9.50

 

6

 

Марић Д. Драгана

Асистент приправник

27.10.2005.

Геологија

5.00

-

 

7

 

Ђорђевић М. Милан

Сарадник у настави

07.02.2008.

Картографија

10.00

-

 

8

 

Живковић J. Јелена

Сарадник у настави

10.09.2008.

Друштвена географија

11.00

-

 

9

 

Марија M. Братић

Сарадник у настави

22.10.2008.

Друштвена географија

11.50

-

 

10

 

Јекнић-Дугић М. Јасмина

Aсистент

 

19.09.2007.

Експериментална физика

1.00

10.00

 

11

 

Башић З. Милан

Истраживач приправник

01.03.2006.

Информатика

3.00

5.00

 

12

 

Ђорђевић С. Миодраг

Асистент приправник

14.06.2006.

Статистика

2.00

4.00

 

13

 

Крстић С. Марија

Истраживач приправник

20.05.2007.

Математика

1.00

7.00

 

Укупно часова активне наставе

53

76.5

 

Звања: асистент-А и сарадник у настави - С

*Просечан број часова активне наставе недељно на датом студијском програму, **Други студијски програм ***Ангажовање у другој високошколској установи (ВУ)

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма основних академских студија географије на располагању је укупно 1302 м2 простора. Од тога 471 м2 чини учионички простор, 114 м2 чине компјутерске лабораторије, а 94 м2 су лабораторије. За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови и лаптоп рачунари, што омогућава најсавременије видове извођења наставе. За извођење лабораторијских вежби и практичне наставе студентима су на располагању одговарајући апарати и инструменти. Студентима основних академских студија је на располагању велики број PC рачунара који су у академској мрежи, што им је омогућава претраживање база података на интернету.

За све предмете које обухвата студијски програм постоји литература: одговарајући уџбеници, збирке задатака, практикуми за вежбе , као и шира литература са великим бројем библиотечких јединица релевантних за извођење наставе на студијском програму.

 

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

 

Укупна бруто површина у установи

м2

Р.б.

просторија

Број места

Површина м2

Навести адресу на којој се налази просторија

 

 

ознака

 

 

 

 

Амфитетатри

9

395

501.4

Вишеградска 33

 

Учионице

12

88

104.16

Вишеградска 33

13

88

104.16

Вишеградска 33

100

60

59.14

Вишеградска 33

117

40

51.1

Вишеградска 33

118

40

51.1

Вишеградска 33

201

24

32.60

Вишеградска 33

 

 

301

24

32.60

Вишеградска 33

502

36

36.00

Вишеградска 33

 

Компјутерске лабораторије

3

30

62.41

Вишеградска 33

115

20

51.10

Вишеградска 33

 

Лабораторије

110

8

12.40

Вишеградска 33

112

20

30.60

Вишеградска 33

116

26

51.10

Вишеградска 33

 

Кабинети

401

25

32.60

Вишеградска 33

 

Библиотеке

6

 

52.80

Вишеградска 33

311

 

22

Ћирила и Методија 2

 

Читаонице

6

6

15

Вишеградска 33

Укупан број места

930

 

 

Укупна нето површина

1302.27

 

Просторије које се користе у настави могу бити специфициране и на друге начине, наведени називи су само примери. Користећи инсер мод навести и друге просторије које се користе за извоћење студијског програма. Ако се све просторије налазе на једној адреси, табелу можете модификовати уносећи адресу само један пут.

 

 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

 

 

Назив опреме

Тип

 

Намена

број

1

Зидне карте

 1. Карта света; физ.-гео. карта; 1:20 000 000
 2. Карта света вегетација; 1:20 000 000
 3. Карта света клима и морске струје;
  1:20 000 000
 4. Источна полулопта; физ.-гео. карта;
  1:22 000 000
 5. Западна полулопта;
  физ.-гео. карта;
  1:22 000 000
 6. Европа; физ.-гео. карта;
  1:4 000 000
 7. Азија; физ.-гео. карта;
  1:8 500 000
 8. Африка; физ.-гео. карта;
  1:7 000 000
 9. Северна Америка; физ.-гео. карта; 1:8 500 000
 10. Јужна Америка; физ.-гео. карта; 1:7 000 000
 11. Јужна Америка; физ.-гео. карта; 1:7 000 000
 12. Аустралија и Океанија; физ.-гео. карта;

1:7 000 000

 1. Аустралија и Океанија; физ.-гео. карта;

1:8 500 000

 1. Балканско полуострво; физ.-гео. карта;

1:1 000 000

 1. Савезна Република Југославија; физ.-гео. карта; 1:500 000
 2. Савезна Република Југославија; физ.-гео. карта; 1:300 000
 3. Србија; физ.-гео. карта; 1:300 000
 4. Србија; физ.-гео. карта; 1:300 000
 5. Црна Гора; физ.-гео. карта; 1:200 000

Наставни процес

19

2

Топографске карте

 1. 50К (338 ком.)
 2. 100К (62 ком.)
 3. 200К (90 ком.)
 4. 300К (28 ком.)

Наставни процес

518

3

GPS пријемник

Garmin eTrex Legend

Наставни процес

1

4

Стереоскоп са аерофотоснимцима

Zeiss Aerotopo

Наставни процес

1/72

5

Бусола

М-53; Телеоптик

Наставни процес

8

6

Курвиметар

Freiberger Praezisionsmechanik

Наставни процес

5

7

Глобус

 

Наставни процес

1

8

Кишомер

 

Наставни процес

1

9

Рачунар (desktop)

 

Наставни процес

8

10

Рачунар (notebook)

 

Наставни процес

2

11

Графоскоп

 

Наставни процес

2

 

12

Рачунар (notebook)

- ПМФ

 

Наставни процес

2

13

Графоскоп - ПМФ

 

Наставни процес

1

14

ГМ Бројач

 

Наставни процес (одређивање коефициента апсорпције гама зрачења)

1

15

Оптичка лупа

 

Наставни процес (одређивање жижне даљине сабирног и расипног сочива)

1

16

Аналитичка вага

 

Наставни процес

1

17

Апаратура за Геј-Лисаков закон

 

Наставни процес (провера гасних закона)

1

18

Квинкеова цев

 

Наставни процес (одређивање брзине звука у ваздуху)

1

19

Оптичка клупа са ласерсим извором светлости

 

Наставни процес (одређивање таласне дужине ласерске светлости)

 

 

 

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм основнре студије (географија oсновне)

 

 

 

Наслов

Аутор

Издавач

 

Година

 1.  

4884

Увод у Географију

Рајко Гњато, Србољуб Стаменковић

Географски факултет, Београд

2002

 1.  

9434

Увод у географију : развој, структура, методологија

Милан Вреск

Школска књига, Загреб

1997

 1.  

5515

Теоријско- методолошки проблеми наставе географије

 

/

Географски факултет, Никшић, Београд

1997

 1.  

6819

Велики истраживачи

Марсел Гриол

Народна просвјета, Сарајево

1955

 1.  

7381

Човјек открива свијет : од каменог доба до открића Америке

Паул Херманн

Новинарско издавачко подузеће, Загреб

 

 1.  

 

Доба великих географских открића

Боривој Максимовић

НИП, Загреб

1955

 1.  

7780

Биографија земље : њена прошлост, садашњост и будућност

Џорџ Гамов

Савремена школа, Београд

1963

 1.  

6339

Математичка географија : увод у географију 1.

Милутин Тадић

Завод за уџбенике и наставна средства

2004

 1.  

10885

Kартографија

Милутин А. Љешевић, Драгица М. Живковић

Маgic Map, Смедеревска Паланка

2001

 1.  

 

7690

Општа и физичка географија

Томислав Л. Ракићевић

Завод за издавање уџбеника, Београд

1967

 1.  

6841

Општа географија : за учитељска школе и више разреде гимназије

П. Н. Шчастњев

Просвета, Београд

1948

 1.  

4850

Геологија : за географе

Петар Радичевић

Нучна књига, Београд

1991

 1.  

4852

Историјска геологија : (прекамбријум)

Јован Јанкичевић

Нучна књига, Београд

1989

 1.  

771

Историјска геологија

Коста В. Петковић

Веселин Маслеша, Сарајево

1957

 1.  

 

Тајанствена земља : геологија за сваког

Бранислав Миловановић

Југоисток, Београд

1942

 1.  

4942

Основи петрографије

Емин Мемовић, Вера Кнежевић, Владица Цветковић

Универзитет , Приштина

1997

 1.  

 

Опћа Минералогија

Фран Тућан

Школска књига, Загреб

1951

 1.  

7784

Општа минерологија

Станислав Луковић

Грађевинска књига, Београд

1968

 1.  

7797

Минерално богатство СР Црне Горе као фактор индустрализације

Никола Перовић

Универзитет у београду, Титоград

1969

 1.  

10832

Геологија : постанак, тектоника земље : развојни пут земље и живота : геолошка грађа континената и оцеана

Милан Херак

Школска књига, Загреб

1990

 1.  

7666

Примењена геологија

Предраг Ђорђевић, Велимир Јовановић и Владица Цветковић

Универзитет у Београду

1996

 1.  

8550

Основи Геометрије

Мића Станковић

ПМФ, Нош

2006

 1.  

2579

Елементи пословне математике

Љиљана Гајић, Драгослав Херцег, Наташа Крејић

ПМФ, Нови Сад

1999

 1.  

2577

Елементи поссловне математике (таблице)

Љиљана Гајић, Драгослав Херцег, Наташа Крејић

ПМФ, Нови Сад

1999

 1.  

7888

Основи информатике

Милан Б. Тасић, Мирослав Ћирић

Технолошки факултет, Лесковац

2005

 1.  

233

Физика 1

Властимир Вучић

Научна књига, Београд

1988

 1.  

234

Физика 2

Властимир Вучић

Научна књига, Београд

1988

 1.  

226

Општи курс физике 1

Ј. Јањић

Научна књига, Београд

1987

 1.  

230

Општи курс физике 2

Ј. Јањић

Научна књига, Београд

1987

 1.  

254

Основи физике : механика и молекуларна физика са термодинамиком

Милан Курепа, Јагош Пурић

Научна књига, Београд

1987

 1.  

246

Основи физике : електромагнетизам, оптика, физика атома и језгра

Милан Курепа, Јагош Пурић

Научна књига, Београд

1987

 1.  

2508

Физика

Љубо Ристовски, Никола Бурић

Службени лист, Београд

2000

 1.  

1467

Основна мерења у физици

Властимир Вучић

Наука, Београд

2000

 1.  

2482

Практикум лабораторијских вежби из физике

Надежда В. Новаковић, Љиљана Т. Стевановић, Александра А. Малуцков

И.П.Научна књига, Београд

1998

 1.  

F-234

Практикум за вежбање из физике за медицинаре и стоматологе

Драгица Д. Кирић

Научна књига, Београд

1954

 1.  

3551

Климатологија

Душан Дукић

Географски факултет, Београд

1998

 1.  

 

Економска географија Југославије

Павле Томић, Саша Кицошев

Алеф, Нови Сад

1992

 1.  

3675

Климатологија

Марко Милосављевић

Научна књига, Београд

1984

 1.  

5900

Климатологија : практикум за географе

Владан Дуцић, Горан Анђелковић

Географски факултет, Београд

2004

 1.  

4790

Климатологија за географе

Томислав Шегота, Анита Филипчић

Школска књига, Загреб

1996

 1.  

3674

Метеорологија

Марко Милосављевић

Научна књига, Београд

1985

 1.  

4848

Техничка метеорологија

Слободан Плазнић

Научна књига, Београд

1985

 1.  

 

Агрометеорологија

Иван Пенар, Бранка Пензар

Школска књига, Загреб

2000

 1.  

 

Клима Србије

Владан Дуцић

Милан Радовановић ,Милан Радовановић

2005

 1.  

9433

Метеорологија за кориснике

Бранка Пензар

Школска књига, Загреб

1996

 1.  

6278

Клима ваљевског краја

Драгомир Ђукановић

Скупштина општина Ваљево, Ваљево

2000

 1.  

10898

Клима Подгорице

Драган Бурић, Радомир Ивановић, Лука Митровић

Хидрометеорошки завод Црне Горе

2007

 1.  

9432

Речник основних метеоролошких појмова

Радомир Ивановић, Јасмина Јањић

Градска Библиотека Вук Караџић, Приштина

2005

 1.  

8889

Physical Geology : anatole dolgof

Marry Falcon

D.C. Heath and company,

1996

 1.  

5367

Геоморфологија 1.

Јован Цвијић

Завод за уджбенике и наставна средства, Београд

2000

 1.  

5372

Геоморфологија 2.

Јован Цвијић

Завод за уджбенике и наставна средства, Београд

2000

 1.  

5368

Географија краса

Јован Цвијић

Завод за уджбенике и наставна средства, Београд

2000

 1.  

5377

Морфологија и хидрографија краса

Драгутин Петровић, Јован Б. Петровић

Завод за уджбенике и наставна средства, Београд

1997

 1.  

6239

Геоморфологија

Раденко Лазаревић

Природно-математички факултет,Одсек за географију, Бања Лука

2000

 1.  

7663

Општа хидрогеологија

Веселин Драгишић

Рударско-геолошки факултет, институт за хидрогеологију, Београд

1997

 1.  

4240

Хидрогеологија

Никола Милојевић

Завод за издаваље уџбеника, Београд

1967

 1.  

7665

Physical geology

Sheldon Hudson, Kenneth S. Deffeyes, Robert B. Hargraves

Prentice- Hall,Englewood Clifs, New Jersy

1976

 1.  

8094

Статистика за студенте географије

Мирослав М. Ристић, Биљана Ч. Поповић, Миодраг С. Ђорђевић

ПМФ, Ниш

2006

 1.  

6020

Математичка статистика са применама у хидротехници

Биљана поповић, Борислава Благојевић

Универзитет, Ниш

1997

 1.  

4670

Развојна психологија

Вера Смиљанић

Центар за примењену психологију,Београд

1999

 1.  

4679

Педагошка психологија : учење

Лидија Вучић

Центар за примењену психологију,Београд

1999

 1.  

6010

Учење учења у настави

Стипан Јукић

Савез педагошких друштава Војводине, Нови Сад

1997

 1.  

6018

Настава у којој ученик мисли

Стипан Јукић

Виша школа за образовање васпитача, Вршац

2001

 1.  

420

Педагогија

Милутин Ђорђевић, Радисав Ничковић

Просвета, Ниш

1990

 1.  

 

Дидактика

Владимир Пољак

Школска књига, Загреб

1989

 1.  

6007

Дидактика

Стипан Јукић, Живољуб Лазаревић, Весна Вучковић

Учитељски факултет, Јагодина

1998

 1.  

8547

Ка ангажованој дидактици

Јовица Ранђеловић

Филозофски факултет, Ниш

2005

 1.  

9424

Хидрологија

Душан Дукић, Љиљана Гавриловић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2006

 1.  

 

Хидрологија копна

Душан Дукић

 

 

 1.  

7429

Општа хидрологија

Душан Дукић

Научна књига, Београд

1962

 1.  

5909

Воде Србије : Планови развоја и неке реализације у водопривради

Ратко Вујновић

Грађевинска књига, Београд

1995

 1.  

3590

Језера Србије : лимнолошка монографија

Стеван М. Станковић

Српско географско друштво, Београд

2000

 1.  

3599

Језера балканског полуострва : лимнолошка монографија

Стеван М. Станковић

А.М.И.Р., Београд

1995

 1.  

5378

Реке Србије

Љиљана Гавриловић, Душан Дукић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2002

 1.  

5375

Велика језера балканског полуострва и геолошки атлас македоније, старе србије и египта

Јован Цвијић

Сану; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

1996

 1.  

5374

Морфологија и хидрографија источне србије

Јован Цвијић

Сану; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

1997

 1.  

3609

Језера света

Стеван М. Станковић

Српско географско друштво, Београд

1997

 1.  

3608

Планиска језера Црне горе

Стеван м. Станковић

Српско географско друштво, Београд

1998

 1.  

4552

Градови Србије : центри развоја у мрежи насеља

Александар Вељковић, Радмило Б. Јовановић, Бранка Тошић

Београдски институт Јован Цвијић, Београд

1995

 1.  

5997

Београд и његов регион

Уредник Борислав Стојков

Географски факултет, Београд

2003

 1.  

3606

Географија Понишавља

Стеван М. Станковић

Српско географско друштво, Београд

1997

 1.  

10830

Развој урбаних система у свјету : географски преглед

Милан Вреск

Школска књига, Загреб

2002

 1.  

10831

Град и урбанизација : основе урбане географије

Милан Вреск

Школска књига, Загреб

2002

 1.  

3659

Становништво, књ 1

Милош Мацура

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

1997

 1.  

3660

Становништво и развој, књ 2

Милош Мацура

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

1997

 1.  

3661

Радна снага и становништво, књ 3

Милош Мацура

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

1997

 1.  

7710

Економска регионална географија света, II.Америка и Атлантик

Руде Петровић

Завод за издавање уджбеника, Београд

1960

 1.  

6861

Географија свијета америка : аустралија : оцеанија : Сјетска мора и поларни крајеви

Руде Петровић, Звонимир Дугачки, Петар Мардешић и Иво Рубић

Сељачка слога, Загреб

1956

 1.  

6325

Регионална економска географија света III : Азија и Америка

Рефик Шећибовић

Економски факултет , Београд

2001

 1.  

6324

Регионална економска географија света II, Африка и Аустралија

Рефик Шећибовић

Економски факултет, Београд

2001

 1.  

6323

Економска регионална географија света I : Африка и Азија

Светозар Илешић

Завод за издавање уџбеника ; Београд

1963

 1.  

6860

Географија свијета : Азија и Африка

Жаверије Стазић, Руде Петровић, Фрањо Станић

Сељачка Слога , Загреб

1955

 1.  

4708

Регионална географија Африке

Саша Кицошев, Петар Голубовић

ПМФ, Ниш

2002

 1.  

9865

Општа туристичка географија

Горан С. Јовић

Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево

2006

 1.  

3587

Туристичка географија

Стеван М. Станковић

А.М.И.Р., Београд

2000

 1.  

6044

Југоистична Србија у пероду Српске националне револуције 1804-1878, књ. 1

Борислав Лилић

Институт за политичке студије, Београд

2002

 1.  

6045

Југоистична Србија у пероду Српске националне револуције 1804-1878, књ. 2

Борислав Лилић

Институт за политичке студије, Београд

2002

 1.  

5363

Балканско полуострво

Јован Цвијић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2000

 1.  

 

Балканско полуострво и јужнословенске земље : основи антропографије

Јован Цвијић

Завод за издавање уџбеника, Београд

1966

 1.  

3668

Демографија са статистиком

Душан Ђошић

Stylos,Нови Сад

1996

 1.  

4702

Географија Југославије

Јован Чворо, Петар Голубовић

ПМФ, Ниш

2001

 1.  

7700

Географске област СФРЈ

Јован Марковић

Завод за издавање уџбеника, Београд

1967

 1.  

 

Методика наставе географије

Живадин Јовичић

Научна књига, Београд

1971

 1.  

3611

Педагошка пракса : грађа за наставу географије

Стеван М. Станковић

Просветни преглед, Београд

1999

 1.  

9427

Географија 5 : приручник за наставнике

Милутин Тадић

Завод за уџбенике и наставна средства

2002

 1.  

3649

Општа историја уметности

/

Народна књига ; АЛФА, Београд

1998

 1.  

10402

Историја уметности

Марија Карла Перте

МК Панонија ; НС панонија, Нови Сад

2006

108.

3653

Наша културна добра и турузам

Добросав СТ. Павловић

НИП Туристичка штампа, Београд

2001

109.

3572

Теорије туризма и културно-уметничке вредности

Александар Тодоровић

Туристичка штампа, Београд

1990

 

 

Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму: Основне студије географија

 

Р.Б.

Наслов

Аутор-и

Издавач

Предмет-и

1.

Увод у географију

Рајко Гњато, Србољуб Стаменковић

Географски факултет, Београд

Увод у географију

2.

Математичка географија

Предраг Манојловић

Географски фак,. Београд

Математичка географија

3.

Општа физичка географија

Т..Ракићевић

Научна књига, Београд

4.

Основи геологије

В. Јовановић, Д. Срећковић-Батоћанин

Научна књига, Београд

Геологија са петрографијом

5.

Национална економија

Зоран Аранђеловић

Економски факултет, Ниш

Национална економија

6.

Геометрија са применама у географији

Л. С. Велимировић

 

Геометрија

7.

Основиј теории поверхностеј

Б. Ф. Каган

Москва

8.

Геометрие

М. Бергер

Парис 1978

9.

Елементи пословне математике

Љ. Гајић, Д. Херцег, Н. Крејић

Нови Сад, 1999.

 

Пословна математика

10.

Математика за студенте економија

С. Богдановић, М. Милојевић

Просвета, Ниш

11.

Привредна и финансијска математика модели и алгоритми

М. Дреновак

Крагујевац, 2004

12.

Картографија

Драгица Живковић

Географски факултет, Београд

Картографија

13.

Картографско генералисање

Иван Филиповић

ПМФ у Нишу, Ниш

14.

Картографија

Група аутора

Војногеографски институт

15.

Основи геологије

В. Јовановић, Д. Срећковић-Батоћанин

Научна књига, Београд

Геолошки ресурси

16.

Примењена геологија;

Ђорђевић П., Јовановић В., Цветковић В

 

17.

Упознајте PC

Звонко Слијепчевић

Нови Сад 1999.

Информатика

18.

Wиндоwс 95 приручник

Душан Љубичић

Универзитет у Београду, Институт Винча

19.

Wорд 97

Јасмина Миловановић

Универзитет у Београду, Институт Винча

20.

Општи курс физике (први и други део)

Јањић Ј, Бикит И, Циндро Н

Научна књига, Београд

 

Физика

21.

Практикум лабораторијских вежби из физике

Новаковић Н, Стевановић Љ, Малуцков А

Тибет, Ниш

22.

Грамаитка француског језика

Владо Драшковић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Француски језиk

23.

Граматика француског језика

Марко Папић

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

24.

Француски правопис

Пера Половина

Београд

25.

Климатологија

Дукић Д.

Научна књига, Београд

Климатологија

26.

Биогеографија са педологијом

М.Јамнковић , Б. Атанацковић

Географски факултет, Београд

Биогеографија

27.

Cutting Edge - Intermediate

Cunningham, S. and P. Moor

London: Longman

Страни језик

28.

Cutting Edge - Intermediate

Carr, J. C. and F. Eales.

London: Longman

29.

 

 

 

Пословна статистика

30.

Хидрологија

Дукић Д, Гавриловић Љ.

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Хидрологија

31.

Реке Србије

Гавриловић Љ, Дукић Д.

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

32.

Језера Србије

Станковић С.

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

33.

Геоморфологија

Петровић Д, Манојловиђ П.

Географски факултет, Београд

Геоморфологија

34.

 

Практикум из геоморфологије

Манојловић П., Драгићевић С.

Географски факултет, Београд

35.

Ледено доба у нашој земљи и свету

Лазаревић Р.

Српскогео графско друштво, Београд.

 

36.

Geomorphology and Climate

Derbyshire E.

John Njiley & Sons, Bristol

37.

Статистика за студенте географије

М.М. Ристић, Б.Ч. Поповић, М.С. Ђорђевић

Природно-математички факултет, Ниш

Статистика

38.

Географско проучавање локалне средине

Рајичић, М., Васовић, М

Завод за издавање уџбеника, Београд

Географија локалне средине

39.

О познавању свог места и свог краја

Милојевић, Б. Ж.

Гласник СГД, Број 1, Београд

40.

Клима Србије

Дуцић В.

Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд

Национална климатологија

41.

Географија становништва

Б. С. Ђурђев

ПМФ Нови Сад

Географија становништва

42.

Геодемографија

Саша Кицошев, Петар Голубовић

ПМФ, Ниш

43.

Индустријска географија

Грачић М.

Географски факултет у Београд

Индустријаска географија

44.

Аграрна географија

Шушић В.

Петрограф, Ниш

Аграрна географија

45.

Регионална економска географија Америке

Илић Ј., Петровић Р

 

Регионална географија северне полулопте

46.

Ван Руска Азија

Чворо Ј., Голубовић П

ПМФ у Нишу, Ниш

47.

Општа туристичка географија

Горан С. Јовић

Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Источно Сарајево

Туристичка географија

48.

Туристичка географија

Ђорђе Чомић, Невенка Пјевач

Савезни центар за унапређење хотелијерства-угоститељства, Београд

49.

Хидрологија

Дукић Д., Гавриловић Љ.

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Национална хидрологија

50.

Историја српског народа, књига 1-6

 

Београд 1994.

 

Национална историја

51.

Историја Југославије

 

Београд 1973

52.

Историја народа Југославије, књига 1-2

 

Београд 1950

53.

Регије Африке

Кицошев С., Голубови П.

ПМФ, Ниш

Регионална географија јужне полулопте

54.

Регије Азије Аустралије и Океаније

 

Петровић Р.

 

55.

Африка

Црвенчић И.

 

56.

Географија насеља

Стаменковић С., Бачевић М.

Географски факултет, Београд

Географија насеља

57.

Основи антропогеографије

Цвијић Ј.

Завод за издавање уџбеника, Београд

58.

59.

Географија насеља

Ћурчић С.

Нови Сад, 1992.

60.

Географска регије Југославија

ПавловићМ., Марковић Ђ.Ј.

 

Географија Србије

61.

Географија Југославије II

Ј. .Mарковић

Савремена администрација Београд

62.

Методика наставе географије

Вујадин Рудић

Географски факултет, Београд

Методика наставе геогр.

 

 

Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Назив предмета

Књига предметног наставника

Књига другог аутора

Практикум

 

Збирка-е задатака

Књиге на страном језику

Друга врста литературе

Увод у географију

-

+

-

-

-

-

Картографија

-

+

-

-

-

-

Математичка географија

-

+

-

-

-

-

Геологија са петрографијом

+

-

-

-

-

-

Национална економија

-

+

-

-

-

-

Геометрија

+

+

-

-

+

-

Геолошки ресурси

+

+

-

-

-

-

Пословна математика

-

+

-

-

-

-

Информатика

-

+

-

-

-

-

Физика

+

+

+

-

-

-

Француски језик 1

-

+

-

-

+

+

Биогеографија

-

+

-

-

-

-

Пословна статистика

-

+

-

-

-

+

Педагогија

-

+

-

-

-

-

Енглески језик 1

-

+

-

-

+

-

Геоморфологија

-

+

+

-

+

-

Климатологија

-

+

-

-

-

-

Статистика

+

-

-

-

-

-

Хидрологија

-

+

-

-

-

-

Географија локалне средине