УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ИНФОРМАТИКА

Основне академске студије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, новембар 2008.


 

Садржај:

 

 

·         ТАБЕЛЕ

 

·         ПРИЛОЗИ:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

KЊИГА НАСТАВНИКА

KЊИГА САРАДНИКА


 

Увод

Назив студијског програма

ИНФОРМАТИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област

Рачунарске науке

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

Назив дипломе

Информатичар

Дужина студија

3 године (6 семестара)

Година у којој је започела реализација студијског програма

2007.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

-

Број студената који студира по овом студијском програму 

32 по години

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32 по години

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

17.04.2007., измене и допуне 20.05.2008.,

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски

Година када је програм акредитован

2008.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи)

Студијски програм Информатика представља основне академске студије из области информатике и рачунарских наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Трајање студија је 6 семестара, односно 3 школске године. За завршетак студија на овом нивоу потребно је остварити 180 ЕСПБ чима се стиче стручни назив информатичар. Програм предвиђа савладавање 19 обавезних предмета и 6 изборних предмета који се бирају од укупно 12 понуђених. Приликом израде овог студијског програма у значајној мери су коришћени документи Computing Curricula 2001” и “Computing Curricula 2005”, који су објавиле две водеће међународне стручне организација у области рачунарских наука ACM (Association for Computing Machinery) и IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics EngineersComputer Society) као књигу препорука за израду студијских програма у области рачунарских наука. Поред 17 ужестручних информатичких предмета, понуђено је 10 математичких предмета са студијског програма математичар, као и четири опште образовна. Сви предмети су једносеместрални а њихов број по семестру је увек четири, са изузетком шестог семестра који има 5 предмета. За све предмете утврђен је недељни фонд часова и број ЕСПБ који се стиче полагањем истих. Настава се изводи уз примену савремених визуелних средстава а вежбе су по потреби предмета подржане коришћењем рачунара. Иако на крају студија није предвиђен завршни рад, пети предмет шестог семестра (софтверски практикум) представља добру прилику студентима да покажу да су оспособљени за самосталан рад.

 

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm


Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи)

Сврха студијског програма основних академских студија Информатика је образовање стручног кадра за рад у разним привредним организацијама и институцијама на пословима који захтевају развој и приме-ну софтвера и информационих технологија. Захваљујући широкој теоретској основи коју овај студијски програм нуди, ти стручни кадрови ће бити у стању да се ухвате у коштац са различитим врстама про-блема и да прате сталне промене које се дешавају у овој области. Студентима који изаберу изборне предмете из групе предмета оријентисаних ка настави информатике би се евентуално пружила могућ-ност да раде и као наставници информатике у школама. Коначно, сврха овог студијског програма је и да пружи одговарајућу подлогу даљем усавршавању и образовању из области рачунарских наука, пре свега у оквиру диломских академских студија овог образовног профила.

Евиденција :

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

 www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи)

Циљ овог студијског програма је да студентима понуди широк опсег тема, од теоретских и алгоритамских основа информатике, до њених примена у разним областима. За разлику од других студијских програма у области рачунарских наука, који производе стручњаке који су боље припремљени за специфичне послове, овај студијски програм нуди широку теоријску и практичну основу која обезбеђује лакше прилагођавање новим технологијама и новим идејама.

 

Евиденција :

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

 www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm


 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Студенти са завршеним основним академским студијама из информатике биће оспособљени да раде на пословима развоја софтвера, као и на пословима примене софтвера и савремених информационих технологија у разним областима. Студентима који изаберу изборне предмете из групе предмета оријентисаних ка настави информатике биће оспособљени да раде евентуално и као наставници информатике у школама.

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Свршени студент основних академских студија на студијском програму информатика поседује широку математичку и информатичку теоријску основу која олакшава даљу надоградњу кроз рад или школовање на вишем нивоу. Свршени студент је у стању да пројектује и сложеније алгоритме као и да изврши њихову имплементацију. Осим, тога постављене су основе познавања главних праваца у оквиру рачунарских наука, као што су базе података, софтверско инжењерство, веб програмирање, али и теоретско рачунарство.

 

Евиденција :

Додатак дипломе – Прилог 4.1

 


 


Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи)

У свакој од 3 године студија предвиђено је полагање по 8 једносеместралних предмета (четири по семестру) са изузетком последње године (шестог семестра) где је предвиђено 9 предмета. Сви предмети у прва три семестра су обавезни. У четвртом семестру бира се један изборни предмет од два понуђена. У петом семестру, поред једног обавезног, бирају се три изборна предмета. У последњем семестру три су предмета обавезна, а два су изборна. Сваки од изборних предмета бира се из групе од два предмета. На основу изборних предмета може се освојити 39 ЕСПБ (21,66% од укупног броја ЕСПБ). Од обавезних предмета 95 ЕСПБ (52,77%) стиче се информатичким предметима, 46 ЕСПБ (25,55%) предметима са аде-кватним математичким садржајем, док се изборним предметима може изабрати више математичких, стручних или општеобразовних садржаја.

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација предмета

Табела 5.3  Изборна настава на студијском програму

Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај о параметрима студијског прогрaма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Блок табела  5. 1 Студијског програма са изборним подручјем-модулима:

Евиденција:

Распоред часова - Прилог 5.1,

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 5.2, (PDF верзија)

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3


 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи)

Рачунарске науке и информатика су, као што је то опште познато, једна од најпропулзивнијих савреме-них научних области. Самим тим наставни планови и програми студија из ове области треба да су у процесу сталне провере и иновације. У новије време од велике помоћи у дефинисању оваквог типа студија су документи издати од стране водећих међународних организација из ове области – IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computer Society) и ACM (Association for Computing Machi-nery). Ради се о документима “Computing Curricula 2001” и “Computing Curricula 2005 који су публико-вани као књиге упутстава за израду студијских програма у области рачунарских наука. Ти документи су  обилато коришћени приликом израде овог студијског програма. Такође, коришћена су и искуства других институција која имају дужу традицију у извођењу наставе из области рачунарских наука, уз сагледавање специфичности наше институције.

 

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4

 


 

Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи)

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Нишу, а спроводи Природно-математички факултет. У прву годину студијског програма основних академских студија Информатика могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Кандидати полажу пријемни испит из математике. Кандидати за упис који су положили општу матуру не полажу пријемни испит. Уместо пријемног испита, овим кандидатима се вреднују резултати опште матуре. Редослед кан-дидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 бодова). На основу услова конкурса, Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја места предвиђених за упис. Број места за које се расписује конкурс усклађен је са расположивим просторним и кадровским могућностима Факултета.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)

 


 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Опис (највише 500 речи)

Успех студената у савлађивању наставног градива оцењује се у складу са нормама предвиђеним Зако-ном, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилницима Природно-математичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената.  Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најамање 30, а највише 70 поена. Предметним наставницима је остављена аутономија у одређивању броја поена који се могу остварити на основу предиспитних обавеза а у оквиру Законом одређеног опсега, поштујући специфичности сваког конкретног предмета. Такође, сваки наставник одређује којом врстом и бројем активности (колоквијуми, домаћи задаци, семинарски радови, итд.) се стичу поени из опсега предис-питних обавеза. Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања испита дефи-нисан је за сваки конкретни предмет. Укупан број поена које студент оствари на основу предиспитних обавеза и испита претвара се на стандардизован начин у коначну оцену (51-60: шест, 61-71: седам, 71-81: осам, 81-91: девет, 91-100: десет).

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

Евиденција:

Књига предмета, - (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2, (PDF верзија)

 

 

 

 

 

 

 


 Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи)

У реализацију наставе на студијском програму основних академских студија Информатика укључено је 20 наставника, од чега 8 редовних професора, 8 ванредних професора, 3 доцента и један предавач. Од тог броја, 17 наставника је у сталном радном односу са пуним радним временом на Природно-матема-тичком факултету у Нишу, на Одсеку за математику и информатику, а 3 наставника су ангажована са других факултета Универзитета у Нишу. Наставници који учествују у реализацији овог студијског про-грама поседују све потребне научне и стручне квалификације у областима којима припадају предмети које предају (Прилог 9.1: Књига наставника). У реализацију вежби на студијском програму основних академских студија Информатика укључено је 18 сарадника у различитим звањима, сви са Одсека за математику и информатику Природно-математичког факултета у Нишу.

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи

(листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже)

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма

Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар) – Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у електронски формулар.

Евиденција:

Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму - Прилог 9.1

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму  Прилог 9.2

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 9.4 ,  

(Сви ови подаци се дају уз акредитацију установе, а уз студијски програм се могу дати у електронској верзији)

Књига наставника ангажованих на студијском програму - Прилог 9.5 , (PDF верзија)

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) - Прилог 9.6.

 


 

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис (не више од 100 речи)

Природно-математички факултет у Нишу располаже адекватним просторним, техничко-технолошким, библиотечким и другим ресурсима потребним за реализацију студијског програма основних академских студија Информатика. Факултет располаже потребним учионичким простором (Табела 10.1.), библио-теком са читаоницом и више од 35000 библиотечких јединица, од који је значајан део из области рачу-нарских наука и сродних научних области. Студентима је омогућено да користе  услуге и Универзитетске библиотеке Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu). Студентима основних и дипломских студија на располагању су и 3 рачунарске лабораторије са 30 рачунара. Факултет располаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом, са 245 прикључних места за рачунаре, која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Универзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. За извођење наставе наставницима су на располагању савремена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори и друго. Студенти су у могућности да преко веб-сајта Факултета приступе презентацији предавања али и другом наставном материјалу (скрипте, задаци и слично).

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима, које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:

Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.- Прилог-10.2

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)

 


 

Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи)

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно, у више етапа.

  • Формирана је комисија за контролу квалитета;
  • Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра, затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета;
  • На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетa излагања наставника и сарадника Факутлета;
  • На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма.

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета.

 

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,

Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2,

Правилник о уџбеницима - Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)