УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

 

ИНФОРМАТИКА

(РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, новембар 2008.


 

Садржај:

 

 

         ТАБЕЛЕ

 

         ПРИЛОЗИ

КЊИГА ПРЕДМЕТА

KЊИГА НАСТАВНИКА

KЊИГА МЕНТОРА

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

УВОД

 

Назив установе: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

 

 

Адреса: Вишеградска 33, П. Фах 224, 18000 Ниш

Web адреса: www.pmf.ni.ac.yu

 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

 

 

 

 

Број студената

 

Основне академске студије

870

Дипломске академске студије

530

Специјалистичке академске студије

0

Докторске студије

195

Укупан број студената

1595

 

 

Наставно особље у наставничким звањима

Доценти

 

Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу са пуним радним временом

23

25

32

У радном односу са непуним радним временом

0

0

0

Укупан број

23

25

32

Наставно особље у истраживачким звањима

Научни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу са пуним радним временом

0

0

0

У радном односу са непуним радним временом

0

0

0

Укупан број

0

0

0

Укупан број наставника

80

 

 

Простор, Библиотека

 

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

482 м2

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

7044

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

53

 

Назив студијског програма

ИНФОРМАТИКА (РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ)

 

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

−−−

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу,

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

Научна или уметничка област

Рачунарске науке

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180

 

Назив дипломе

Доктор наука рачунарске науке

 

Дужина студија

3 године (6 семестара)

 

Година у којој је започела реализација студијског програма

2006.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

−−−

Број студената који студира по овом студијском програму

15 по години

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

15 по години

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Бр. 8/16-01-002/07-008 од 17.04.2007., измене и допуне бр. 8/16-01-004/08-65 од 20.05.2008.,

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски

Година када је програм акредитован

2008.

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

 

Опис (највише 100 речи)

 

Своју спремност за успешно извођење докторских студија у областима математичких, рачу-нарских, физичких и хемијских наука Природно-математички факултет у Нишу доказује на основу следећих показатеља:

320 научних радова наставника и сарадника Факултета објављених у часописима међу-народног значаја у последњих 10 година,

63 рада у часописима међународног значаја објављених само у 2007. години, од чега 10 у категорији Р51а, 23 у Р51б и 30 у Р52,

115 магистарских теза и 50 докторских дисертација одбрањених на Факултету од њего-вог оснивања, 1971. године,

28 научних и технолошких пројеката Министарства науке и технолошког развоја Репуб-лике Србије у чијој реализацији учествује 116 наставника и сарадника са Факултета,

5 научних и 3 технолошка пројекта чији је носилац Факултет,

67 установа из земље и иностранства са којима Факултет активно сарађује.

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

 

 

 

Евиденција:

Програм научноистраживачког рада-Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације-Прилог П.2.

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Опис (највише 300 речи)

 

Студијски програм Информатика (Рачунарске науке) је студијски програм докторских ака-демских студија у области рачунарских наука на Природно-математичком факултету у Нишу. Студије трају 6 семестара, односно 3 школске године, а право уписа на њих имају сва лица са завршеним дипломским академским студијама у области рачунарских наука и сродних об-ласти (математичке науке, електротехничко и рачунарско инжињерство, пословна информа-тика и друге), које су на основним и дипломским студијама оствариле најмање 300 ЕСПБ, као и лица која су завршила четворогодишње или петогодишње студије у области рачунарских наука и сродних научних области прeма прописима који су важили до 9.9.2005. године. За завршетак ових студија потребно је остварити 180 ЕСПБ, чиме се стиче научни назив доктор наука рачунарске науке. Студијски програм предвиђа полагање 1 обавезног предмета и 8 изборних предмета, који се бирају са листе од 22 понуђена предмета, студијски истраживач-ки рад на више нивоа и одбрану докторске дисертације. Већина изборних предмета припада оним дисциплинама у оквиру којих се на Природно-математичком факултету спроводе ин-тензивна научна истраживања и постижу врхунски научни резултати. Зависно од избора тих предмета и научно-истраживачких тема у оквиру студијског истраживачког рада, студенти се укључују у одговарајућу истраживачку групу, и кад год је то могуће, укључују се у рад научно-истраживачких пројеката Министарства науке Републике Србије који се реализују на Факул-тету. Докторска дисертација треба да садржи оригиналне резултате научно-истраживачког рада студента, и захтева се да део тих резултата буде објављен или прихваћен за објављи-вање у часописима категорије Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Репуб-лике Србије.

 

Овај студијски програм урађен је у складу са препорукама из документа Doctoral Program-mes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Programmes Project, који је 2005. године публиковала Европска асоцијација универзитета, и који садржи детаљну ана-лизу програма докторских студија у Европи и даје основне смернице за њихово даље уна-пређење.

 

Евиденција:

Публикација установе - Прилог 1.1

www.pmf.ni.ac.yu,

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm

 


 

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Сврха студијског програма докторских студија Информатика је образовање научног кадра оспособљеног за самосталан научно-истраживачки рад у области рачунарских наука, као и за критичку процену истраживања у тој и сродним научним областима. Образовањем таквог научног кадра обезбеђује се не само научни подмладак на универзитетима и научним инсти-тутима, већ и у свим другим институцијама и привредним организацијама у којима је за реа-лизацију истраживачких и развојних пројеката неопходно коришћење најсавременијих дос-тигнућа у области рачунарских наука, у којима су потребни знање и вештине које ће студенти стећи успешним завршетком ових докторских студија. На тај начин овај студијски програм остварује своју веома значајну друштвену улогу, поспешујући не само развој науке, већ и општи развој друштва. Објављивањем резултата својих научних истраживања у реномира-ним међународним часописима, и презентовањем тих резултата на међународним научним конференцијама, студенти ових докторских студија ће битно утицати и на стварање и одржа-вање позитивне слике о нашој земљи у свету.

 

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Основни циљ овог студијског програма докторских студија је постизање врхунског нивоа зна-ња у области рачунарских наука, као и темељног познавања и разумевања најсавременијих трендова у области рачунарских наука. Поред тога, циљ овог студијског програма је и упозна-вање са структуром научно-истраживачког процеса и стицање вештина које су неопходне за успешну припрему, објављивање и презентацију резултата научно-истраживачког рада пре-ма највишим светским стандардима у рачунарским наукама, чиме ће студент бити оспособ-љен за самосталан научно-истраживачки рад. Студијски програм усмерава студенте ка оним областима рачунарских наука у којима наставници на том студијском програму постижу вр-хунске, светски признате научне резултате, што студентима омогућује да се на најбржи и нај-ефикаснији начин укључе у научно-истраживачки рад.

 

Коначно, у важне циљеве овог студијског програма спада и упознавање студената са могу-ћим новим правцима развоја рачунарских наука и технологија у будућности, посебно са но-вим неконвенционалним моделима израчунавања и рачунарским парадигмама инспириса-ним процесима складиштења, преноса и обраде информација какви се одвијају у природи.

 

 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Савладавањем студијског програма докторских студија Информатика студент се оспособ-љава да планира, организује и спроводи научна истраживања у области рачунарских наука, да самостално долази до релевантне научне литературе и других информација неопходних за успешан научно-истраживачки рад, да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама. Посебно, студент ће бити оспособљен да постиже резултате тако високог научног нивоа какав је неопходан да би ти резултати били прихваћени за публиковање у научним часописима међународног значаја.

 

Поред тога, студент се оспособљава да учествује у тимском истраживачком раду, да буде у стању да успешно остварује интердисциплинарну сарадњу, да и сам руководи одређеним истраживачким задацима, да стечена знања преноси на друге, посебно на млађе студенте, чиме се оспособљава и да узме своју улогу у даљем развоју научног и наставног подмлатка.

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче компетенције и да преузме улогу уни-верзитетског наставника и да узме учешће у реализацији наставног процеса на универзитету на свим нивоима студија.

 

 

 


 

Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Студијским програмом докторских студија Информатика (Рачунарске науке) предвиђа се да студент током студија положи 9 испита, од чега 1 обавезан (Методологија научно-истражи-вачког рада) и 8 изборних предмета, који се бирају са списка од укупно 22 понуђена пред-мета. Обавезни предмет има 2 часа предавања недељно и носи 2 ЕСПБ, а сви изборни пред-мети имају по 4 часа предавања недељно и носе по 12 ЕСПБ. У сваком од 6 семестара студија предвиђен је посебан студијски истраживачки рад. У првом семестру предвиђено је 10 часо-ва СИР-а са 4 ЕСПБ, у другом, трећем и четвртом семестру по 12 часова СИР-а са по 6 ЕСПБ, а у петом и шестом семестру по 20 часова СИР-а са по 15 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова који се раде на задату тему. У првој години докторских студија студијски истраживачки рад подразумева да студент обради неке теме које би представљале припрему за његов даљи научно-истраживачки рад, и на том ни-воу се од студента не захтева да има оригиналне научне резултате. У другој години студија студент ће добити теме које ће од њега захтевати да дође до извесних нових научних резул-тата, али се од њега неће захтевати да те резултате верификује и њиховим публиковањем у научним часописима, већ верификацију врше само наставници код којих је студент изабрао теме семинарских радова. Коначно, у трећој години докторских студија од студента се захте-ва да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије). Такви оригинални резултати такође представљају и услов за одбрану докторске дисертације, која представља завршни део студијског програма докторских студија и носи 30 ЕСПБ.

 

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

 

Евиденција:

Статут Прилог 5.1, (прилог је исти као у документацији за установу),

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2 (PDF верзија)

 


 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

 

Опис (највише 300 речи)

 

Студијски програм докторских студија Информатика прати све савремене светске токове и стање струке и науке у пољу природно-математичких наука, односно у области рачунарских наука. Овај студијски програм урађен је у складу са препорукама из документа Doctoral Programmes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Programmes Project, који је 2005. године публиковала Европска асоцијација универзитета, и који садржи детаљну анализу програма докторских студија у Европи и даје основне смернице за њихово даље унапређење. Приликом израде студијског програма испоштоване су многе препоруке из овог документа и позитивна искуства са многих европских универзитета, а посебно препо-руке које се тичу структуре и организације докторских студија, интеграције студената у актив-не истраживачке групе и научно-истраживачке пројекте, поступка селекције студената, мен-торског рада, спровођења испита, правила везаних за оцену и одбрану докторске дисерта-ције, и слично. Овај студијски програм упоредив је са многим програмима докторских сту-дија на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора, и неки од тих програма наведени су у прилогу.

 

Савремени светски токови и стање науке у овој области праћени су и приликом утврђивања изборних предмета и истраживачких тема које се нуде студентима. Наиме, поменути пред-мети и истраживачке теме припадају оним дисциплинама у оквиру којих се на Природно-ма-тематичком факултету у Нишу спроводе интензивна научна истраживања, реализују научно-истраживачки пројекти, и при томе се постижу постижу врхунски научни резултати. О томе да та истраживања прате савремене светске токове и стање науке сведочи и чињеница да су резултати тих истраживања публиковани у најреномиранијим светским научним часописима у области рачунарских и математичких наука.

 

 

Евиденција:

Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) Прилог 6.1,

Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.

 


 

Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских студија.

 

Опис (највише 300 речи)

 

У прву годину докторских студија могу се уписати сва лица са завршеним дипломским ака-демским студијама из области рачунарских наука и сродних научних области (математичке науке, електротехничко и рачунарско инжињерство, пословна информатика и друге), као и лица која су завршила четворогодишње или петогодишње студије из области рачунарских наука и сродних научних области према прописима који су важили до 9.9.2005. године.

Ранг листа за упис студената до одобреног броја се формира на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама.

Студенти са завршеним специјалистичким академским студијама из области рачунарских на-ука и сродних научних области, као и студенти који су завршили специјалистичке студије из области рачунарских наука и сродних научних области према прописима који су важили до 9.9.2005. године, могу се уписати на другу годину докторских студија, при чему се њима при-знаје 60 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.

Студенти са завршеним магистарским студијама из области рачунарских наука и сродних на-учних области могу уписати трећу годину докторских студија, при чему се њима признаје 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама.

Сродност научне области из става 1., 3. и 4. утврђује Наставно-научно веће Природно-мате-матичког факултета, на предлог Већа Одсека за математику и информатику.

Услов за упис докторских студија јесте познавање бар једног страног језика. Проверу знања страног језика врши Природно-математички факултет.

 

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

 

 

Евиденција:

Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација) - Прилог 7.1

 

 


 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

 

 

Опис (највише 300 речи)

 

Успех студената у савлађивању наставног градива оцењује се у складу са нормама предви-ђеним Законом, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилницима Природно-мате-матичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената. Испуњењем предис-питних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту, при чему се испуњењем предиспитних обавеза може стећи 30-60 поена, а пола-гањем завршног испита 40-70 поена. Збирни број поена се на стандардизован начин претва-ра у коначну оцену (51-60: шест, 61-70: седам, 71-80: осам, 81-90: девет, 91-100: десет).

 

Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова, који се раде на задату тему. У трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резул-тати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публико-вање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије). Такви оригинални резултати такође представљају и показатељ научног доприноса докторске дисертације, и представљају услов за њену пријаву и одбрану. Да би пријавио тему докторске дисертације, студент мора да има 1 научни рад објављен или прихваћен за објављивање у часописима категорије Р51 или Р52, а да би бранио докторску дисертацију мора имати 2 научна рада објављена или прихваћена за објављивање у часописима категорија Р51 и Р52.

 

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

 

Евиденција:

Статут (део који се односи на докторске студије) - Прилог 8.1,

Правилник институције о оцени докторске дисертације - Прилог 8.2

 

 


Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну способност.

 

 

Опис (највише 300 речи)

 

Наставу на студијском програму докторских студија Информатика изводи 18 наставника, од чега 11 редовних професора, 5 ванредних професора и 2 доцента. Од тог броја, 10 наставни-ка је у сталном радном односу са пуним радним временом на Природно-математичком фа-култету у Нишу, а 8 наставника је ангажовано са других високошколских институција. Углав-ном се ради о наставницима који су већ ангажовани као истраживачи на научно-истраживачким пројектима Министарства науке Републике Србије чији је носилац Природно-математички факултет у Нишу. Наставници који учествују у реализацији овог студијског програма су високо компетентни научници у областима којима припадају предмети које предају, о чему сведочи и импозантан број научних радова у тим областима које су поменути наставници публиковали у водећим часописима међународног значаја и часописима међународног значаја (Прилог 9.3: Књига наставника). У научно-истраживачке пројекте Министарства науке републике Србије и друге домаће и међународне пројекте укључено је 17 наставника са овог студијског програма (Прилог 9.2). Од 18 наставника који учествују у реализацији студијског програма, њих 15 испуњава услове да буду ментори при изради докторских дисертација на овом студијском програму, а њих 8 су већ руководили израдом докторских дисертација (Прилог 9.4: Књига ментора).

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом на реализацији докторских студија

Табела 9.. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом реализацији докторских студија

 

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

 

Евиденција:

Критеријуми за избор наставника - Прилог 9.1

Одлука надлежног органа о именовању ментора - Прилог 9.2

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија - Прилог 9.3 (PDF верзија)

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори - Прилог 9.4 (PDF верзија)

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

 

 

Опис (не више од 300 речи)

 

Осим импозантних људских ресурса (Стандард 9.), Природно-математички факултет у Нишу располаже и адекватним просторним, техничко-технолошким, библиотечким и другим ре-сурсима потребним за реализацију студијског програма докторских студија Информатика. Факултет располаже потребним учионичким простором (Табела 10.2.), библиотеком са чита-оницом и више од 35000 библиотечких јединица, од који је значајан део из области рачунар-ских наука и сродних научних области. Студентима докторских студија на располагању су и 3 рачунарске лабораторије, а омогућено им је да користе и опрему набављену из средстава научно-истраживачких пројеката који се реализују на факултету, смештену у кабинетима нас-тавника, као и опрему у лабораторији коју користе запослени у рачунском центру факултета. Факултет располаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом, са 245 при-кључних места за рачунаре, која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Уни-верзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. Студенти преко локалне мреже факултета имају приступ интернету, а преко КоБСОН-а им је доступан велики број научних база података и значајни библиотечки ресурси. До корисних научних информација студенти могу доћи и преко Веб-сајта Факултета, као и преко факултетског интранета. За извођење наставе наставницима су на располагању савремена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори и друго.

 

 

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

 

 

Евиденција:

План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада - Прилог 10.1

Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама - Прилог 10.2 ,

Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима - Прилог 10.3

 


 

 

Стандард 11: Контрола квалитета

 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Опис (највише 100 речи)

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно, у више етапа.

  • Формирана је комисија за контролу квалитета;
  • Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра, затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета;
  • На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитета излагања наставника и сарадника Факутлета;
  • На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма.

 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму.

.

 

 

Евиденција:

Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија - Прилог 11.1